Devlete borcunuz varsa dikkatli okuyun! Düşürüldü…

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 oldu. Söz konusu oran, yüzde 2,5 olarak uygulanıyordu. Geçen haziran ayında gecikme faizi yüzde 2.5’e çıkarılmıştı.

KAMU ALACAKLARI KAPSAMINA GİREN BORÇLAR NELERDİR?

1-Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli alacakları
2- Bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları
3- İdarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları,
4- Mahiyetleri ne olursa olsun, çeşitli kanunlarda 6183 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği belirtilen alacaklar,
5- Mahiyetleri ne olursa olsun, özel kanunlarında 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edileceği belirtilen alacaklar, hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
6- Söz konusu kamu alacaklarının takip masrafları, hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 6183 sayılı Kanunun 3′üncü maddesinde; Para cezaları; adli ve idari para cezaları şeklinde, Takip masrafları ise; cebri icradan kaynaklanan işlemler sırasında yapılan zor kullanma, ilan, haciz, nakil ve muhafaza giderleri gibi her türlü giderler şeklinde tanımlanmıştır.

Bir cevap yazın