Connect with us

MUCİZEVİ TAŞLAR VE ASALAR

Published

on

Musa Peygamber’in Sihirli Asası Bu ifadelere sadece efsanelerde değil, kutsal kitaplarda da rastlamaktayız.


Buna en güzel örneklerden biri Musa Peygamber’in asasıyla gerçekleştirdiği mucizevi olaylardır.


Bu olaylar Kur’an-ı Kerim’in çeşitli Surelerindeki ayetlerde ayrıntılarıyla dile getirilmiştir. Mısır’da bir Osiris Rahibi olarak eğitilen Musa Peygamber’in bu asayı da, yine Mısır’daki mabetlerden edindiği tahmin edilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de konunun başlangıcı, Firavun’un Musa Peygamber’e söylediği şu sözlerle başlar: Firavun Musa’ya: “Biz seni çocukken yanımıza alıp büyütmedik mi? Sonunda yapacağını da yaptın. Sen nankör birisin” dedi. Firavun: “Alemler’in Rabbin de nedir?” dedi.

Musa: Kesin olarak inanacaksınız, bilin ki O göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir” dedi. Yanında bulunanlara: “İşitmiyor musunuz?” dedi. O sizin de Rabbiniz, önce geçmiş atalarınızın da Rabbidir” dedi, Firavun çevresindekilere: “Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir” dedi.

Musa: “Eğer akledebilen kimselerseniz bilin ki O, Doğu’nun, Batı’nın ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir” dedi. Firavun: “Benden başkasını Tanrı edinirsen, and olsun ki seni zindanlık ederim” dedi.

Musa: “Sana apaçık bir şey getirmiş isem de mi?” dedi. Firavun: “Doğru sözlülerden isen haydi getir” dedi. Bunun üzerine Musa değneğini attı, besbelli bir yılan oluverdi. (Şuarâ Suresi: 26/18,19,23-32) Surenin devam eden ayetlerinde Firavun’un bu olaydan etkilendiği anlaşılıyor.

Bunun üzerine Firavun çevresindeki ileri gelenlere, ülkedeki tüm sihirle uğraşan bilgilenlerin en önde gelenlerinin toplanıp getirilmesi için emir verir. Bundan sonrasını yine Sure’nin devam eden ayetlerinden takip edelim: Sihirbazlar belirli bir günün bildirilen vaktinde toplandılar. “Sihirbazlar üstün gelirlerse biz de onlara uyarız” dediler.

Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun’a “Biz üstün gelirsek, şüphesiz bize bir ücret vardır değil mi?” dediler. Firavun: “Evet, o takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız” dedi. Musa onlara: “Ne alacaksanız atın” dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar ve: “Firavun hakkı için, şüphesiz, biz üstün geleceğiz” dediler.

Bunun üzerine Musa değneğini attı; onların uydurduklarını yutmaya başlayıverdi. (Şuarâ Suresi: 26/38-45) Mısır’da o dönemler majik uygulamaların son derece yaygın olduğunu hatırlatmakta yarar görüyorum…
Ayetlerde sihirle uğraşan alimlerden kastedilen Mısırlı majisyenlerdir… Surenin devamında Musa’nın majik güçleriyle başedemeyen majisyenlerin (sihirbazlann) yenilgiyi kabul ettiklerini ancak Firavun’un buna çok kızdığını görüyoruz.

Firavun’un yanından ayrılan Musa Peygamber çevresindekilerle birlikte Mısır’dan ayrılarak Kızıldeniz’e doğru yola çıkar. Firavun da adamlarını yanına alarak onları yakalamak için peşlerine düşer: Firavun ve adamları güneş üzerlerine doğarken onların ardına düştüler, iki topluluk birbirini gördüğünde, Musa’nın adamları: “işte yakalandık” dediler.

Musa: “Hayır, Rabbim benimle beraberdir, bana elbette yol gösterecektir” dedi. Bunun üzerine Biz Musa’ya “Değneğinle denize vur” diye vahyettik. Hemen deniz deniz ikiye ayrildi, her parçasi yüce bir dağ gibiydi. İşte oraya geridekileri de yaklaştırdık. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Öbürlerini suda boğduk. Bunda şüphesiz ders vardır ama çoğu inanmamıştır.

(Şuarâ Suresi: 26/60-67) Şuara Suresi’nden aktardığımız bu ayetlerin hemen hemen aynıları Araf Suresi’nin 103-139 Ayetleri’nde de bulunmaktadır. Aynı konunun hemen hemen aynı cümlelerle uzun uzun ayetlerle iki defa tekrar edilmiş olması da, üstünde ayrıca düşünülmesi gereken bir durumdur. Musa Peygamber’in asasıyla gerçekleştirdiği bir diğer mucizevi olay da, yine Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi’nin 60. Ayeti’nin başlangıcında şöyle ifade edilmiştir:

“Musa milleti için su aramıştı, “Asanla taşa vur” dedik; ondan oniki pınar fışkırdı herkes içeceği yeri bildi.” Bu anlatılanlardan yola çıkan bazı araştırmacılar, bu asaların belirli bir dalgaboyu üreten araçlar olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu iddia ilk kez 1947 yılında Walter Owen tarafından dile getirilmişti. Owen’a göre bu sihirli çubuklarla belirli bir dalgaboyunda önceden belirlenmiş bir vibrasyonel ses tonu oluşturulabiliyordu.

Sesin ezoterik kullanımı hakkında ise şunları söylüyordu: Ses, herkesin düşünemeyeceği türden imkânlar taşıyan bir güçtür. Ve bu gücün kullanımı, eski dönem ermişlerinin bildikleri, fakat günümüzün emekleyen biliminin yitirdiği veya karşısına geçip dudak büktüğü çok eskiye ait bir bilimdir. Evrenin çerçevesi ve dokusu ses gücü sayesinden ayakla durmakladır . Ve yine ses gücü sayesinde çözülerek yok olabilir…

Mısırlı rahipler bu bilime sahiptiler. Maht-Heru denilen Güç Sözcükleri (büyük enerjileri bünyelerinde barındıran özel sözcük ya da sözcük kalıpları) Insiyelere ölüler aleminin kapısını açıyordu. “Kral Odası”na açılan “On Odada yer alan ve temelin oturması sonucunda günümüzde sıkışıp kalmış ve artık hareket edemez bir hale gelen Granit Blok vardır.
Bir zamanlar bu granit blok Başrahibin söylediği sözler sayesinde kaldırılıyor veya indiriliyordu… Bloğun adayı un ufak etmemesini sadece anahtar sözcüklerin gücü önlüyordu…

Eski Babil dönemine ait kayıtlarda sesin taş blokları kaldırmak için kullanıldığnıa ilişkin ifadelere rastlanır. Prof. Francois, “Kaide Büyücülüğü” isimli eserinde bu konuya değinerek; “Şurası muhakkak ki, eski çağlarda rahipler majik asalar vasıtasıyla fırtınalar çıkartıyor ve bin kişinin kaldıramayacağı taşları mabet inşa etmek amacıyla havalandırabiliyorlardı” demektedir..

Sonik tekniklerin kullanılmış olabileceği bugün bilim adamları arasında ciddi bir şekilde tartışılmaktadır. Piramidolog William Kingsland Mısır mabetlerinin yapımı hakkında daha ilginç açıklamalarda bulunmuştur: Piramitler inşa edilirken, dev taş blokların taş ocaklarından getirilişi sırasında uzun mesafeler aşılılıyordu. Taşlar uygun sembollerin yazılı olduğu papirüslerin üzerine: yerleştirilir, arkasından taşlara bir asa ile vurulurdu.

Bunun üzerintî taş bloklar bir ok atımlık mesafe boyunca havada hareket etmeye; başlarlardı . Bu şekilde taşınan taşlar, en sonunda piramilerin inşa edildiği yere kadar götürülürlerdi.


Ünlü fizikçi Albert Einstein da bu konuya ilişkin bir gözlemini şöyle açıklamıştır: Bizim bilemediğimiz bazı sırlara eskilerin sahip olduklarını kabul etmek zorundayız. 600 Tonluk bazı taş blokların üst yüzeylerinin dışa doğru kubbeleşmiş olması dikkati çekiyor. Bu ancak muazzam bir çekim veya emme kuvveti ile meydana çıkabilecek bir fenomendir. Buraya kadar aktardığmız çeşitli kaynaklardan da rahatlıkla anlaşılabileceği gibi, piramitlerin yapılışında bilinen metotların dışında farklı bir yöntem izlenmiştir. Bu kayıtlardan anladığımız bir diğer gerçek de, bu yöntemin Tufan Öncesi Kültüre ait olduğudur.

UNUTULAN GİZLİ BİLGİLER…

Konuyu anlaşılır hâle getirebilmek için tarihin çok daha eski dönemlerine doğru uzanmamız gerekmektedir. Konuyu açalım: Atlantis’teki bazı merkezlerde bulunan kristaller, kozmik enerjileri toplama ve dağıtım işlemlerinde etkin bir şekilde kullanılıyordu. Dev bir yansıtıcı gibi işlev gören bu merkezlerde büyük enerjiler odaklandırılıyor ve yansıtılıyordu. Dev yansıtıcılarda kullanılan bu kristallere, Edgar Cayce, medyonısal yollarla aldığı bilgilerde “Ateş Taşı” ismini vermiştir. Atlantis’teki bu enerji merkezleri, ilk başta “göksel -ruhsal irtibat” için kullanılmaktaydı.

Bu “Enerji. Merkezleri” nde aynı zamanda psişik olarak insanlar yenilenmekte ve fiziksel olarak da bedenlerini rejenere edebilmekteydiler. Böylelikle yaşlanmanın da etkisini en aza indirebilmekteydiler. “Kristal Enerji Merkezleri” olarak isimlendirilen ancak niteliği tam olarak bilinmeyen bu ünitelerden, Atlantisliler daha sonraları enerji yayan bir kaynak yaptılar ve bunu geliştirerek ulaşım, iletişim ve yaşamın çeşitli alanlarında bu üniteleri kullandılar.

Hatta doğa olaylarına bile, bu enerjilerle müdahalede bulunabilmekteydiler. Atlantis’te bu kristallere “Tuaoi Taşı?” ismi verilmekteydi. Ezoterik kaynaklarda “Kristal Enerji Merkezleri” ve “Ateş Taşı” olarak geçen bu yerlerde kullanılan maddenin tam olarak özelliği bilinmiyor. Gerçekten bir kristal midir yoksa günümüzde bilinmeyen başka bir maddesel yapı mıdır?… Buna net bir cevap halen getirilememiştir.


Edgar Cayce’nin medyamsal irtibat teknikleriyle elde ettiği dokümanlar arasında bu konuyla ilgili oldukça ayrıntılı bilgiler vardır. Bir fikir vermesi için hiç değilse birkaç tanesini sıralayalım: Doğa güçlerinin, böyle ışınları ve etkinlikleri bir merkezde toplayan kristaller içinde biriktirilmesiyle, gemileri yalnız deniz üslünde değil, havada da sevk ve idare etmeye başladılar. Ayrıca insan sesinin ve vücüdunun bir yerden bir yere naklini sağladılar.

Ateş Taşı” bugünkü deyişye (1943) amyantı andıran bir maddeyle yalıtılmış olan bir binanın merkezindeydi. Binanın taşın yukarısında kalan kısmı oval biçimindeydi. Belli açılarda kendi ekseni üzerinde hareket edebilen bu kubbe hem doğa enerjisini hem de kozmik enerjileri “Ateş Taşı”na aktarmaktaydı . Sonsuz enerjinin konsantrasyonu için hareket edebilen bir kubbeydi .

Bu kubbe uzayda sevk edilen gemilere direkt enerji uygulamasında araya hiçbir engel girmemesi yani gemilerin hep görüş alanı içinde kalması için. raylar üzerinde yer değiştirebilecek tarzda inşa edilmiş bir kubbeydi . Taşıtların sevki, bugün radyo titreşimleri sayesinde uygulanan uzaktan kumanda yöntemini andıran indükleme yöntemiyle yapılıyordu. Yani taşıtlar, enerji istasyonunun merkezine yerleştirilmiş bir taşın ışınlarının geniye konsantre edilmesi yoluyla sevk edilmekteydiler.

Taşın hazırlanması devrin inisiyelerine düşerdi. ” Taş ışınlarının uygulanmasıyla yanan bir tür ateş sayesinde insanların vücutları şifa buluyor, hatta mucizevi bir gençleşme meydana geliyordu. Boylece beden sık sık gençleşiyordu. Psişik güçler üzerinde de bu enerjilerin büyük bir etkisi vardı . Doğa enerjilerine de etki edebilmekteydiler demiştik. Edgar Cayce’nin aktardıklarından arada bazı hataların da yapılmış olduğunu anlıyoruz.
Bunlar kazara, yani yanlışlıkla çok yüksek frekanslara ayarlanınca, ikinci deprem döneminin başlamasına yol açtı. Atlantis’in son döneminde ellerindeki bu imkanları negatif alanda kullananların çıktığı ve böylelikle doğanın dengesinin bozulduğu birçok ezoterik kaynak tarafından dile getirilmiştir. Bu imkanları negatif alanda kullananları ezoterik kaynaklar “Belial’in Oğullan” olarak nitelerler.

Edgar Cayce ise bunlara “Şeytan ” anlamına gelen “Satan Oğulları ” ismini vermiştir: Bu meırkezleıin “Satan Oğullan” tarafından kullanılması volkanik püskürme ve depremlere yol açtı . ‘Satan Oğulları’ sözkonusu enerjileri yıkıcı güçlere dönüştürmüşlerdi.

Böylece yeraltında, yerin derinliklerinde büyük patlamalara yol açtılar . Doğanın güçlü enerji deposundan gelen büyük volkanik patlamalar ve depremler sonucu kıta önce beş adaya bölündü. Edgar Cayce bir zamanlar Atlantis’te kullanılan bu enerji merkezleriyle ilgili bilgilerin halihazırda üç yerde bulunduğunu ve gelecekte bunların ortaya çıkacağını ileri sürmektedir.


Ateş Taşı’nın yapımına ilişkin dokümanlar hali hazırda üç yerde mevcuttur 1- Atlantis’in Poseidia bölgesinin günümüzde su üstünde kalmış bulunan Bimini Adası yakınında.
2- Mısır’da
3- Meksika’da Antik Mısır Uygarhğı’nda karşımıza çıkan bu konunun bir benzeri de, hatırlayacağı gibi, Orta Asya Eski Türk Yaşamı’nın içinde de yer almaktaydı…

About Post Author

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Gündem

Milyonlarca Emeklinin Cüzdanı Parayla Dolup Taşacak! Geri Ödemesiz 18.000 TL Hesaplara Yatıyor

Published

on

Rekabetin yükselmesi ve müşteri taleplerinin evrim geçirmesiyle birlikte, son zamanlarda birçok banka promosyon kampanyalarına büyük önem veriyor. Bu bağlamda, bir banka tarafından sunulan promosyon tutarı 18 bin TL’yi aşarak dikkatleri üzerine çekti. Yaşanan gelişme, bankalar arasındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu ve müşteri memnuniyetini sağlama konusundaki kararlılıklarını gösteriyor. İşte emeklilere yönelik fırsatın detayları…

En Yüksek Promosyon Tutarı ING Bank’tan!

Yapılan haberlere göre, emeklilere yönelik en yüksek promosyon tutarı sunan banka olarak ING Bank öne çıkıyor. ING Bank’ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, emekli maaşlarını bankalarına taşıyan müşterilere, maaş tutarına bağlı olarak ek koşulsuz 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunulmaktadır. Otomatik fatura talimatı veren müşterilerine ek olarak, 3 bin TL’ye kadar ek nakit promosyon imkanı sağlanarak, toplamda 18 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Akbank ve Axess/Wings Kart Sahipleri de Unutulmadı!

Emekli maaşlarını başka bankalara taşıyan emekliler, 15 bin TL’ye kadar promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Kampanya süresince, Akbank’ın vadesiz hesaplarından veya Axess/Wings kart sahipleri için SGK emeklileri, ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı vererek her fatura başına 500 TL olmak üzere toplamda 2 bin 500 TL chip-para kazanma şansına sahip olacaklar. Bu da toplamda 17 bin 500 TL’ye varan bir ödül fırsatı sunuyor.

Emekliler için sunulan bu cazip promosyonlar, milyonlarca emeklinin ilgisini çekiyor. Yüksek promosyon tutarları ve ek fırsatlarla dolu banka kampanyalarını kaçırmamak için hemen inceleyebilirsiniz!

About Post Author

Continue Reading

Gündem

MEB’den 81 İlde Son Dakika Kararı! Tüm Kademelerde Dersler İptal!

Published

on

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona ererken öğrenciler için önemli bir karar aldı. 81 ildeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için son bir hafta dersler iptal edildi. İşte detaylar…

Dersler İptal Edildi, Şenlik Başlıyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere yaz tatili öncesinde sürpriz bir müjde verdi. LGS ve YKS sınavlarının stresini azaltmak ve eğitim yılının son haftasını daha eğlenceli hale getirmek için, tüm okullarda dersler bir hafta süreyle iptal edildi. Bu karar, 81 ildeki tüm okullara gönderilen resmi yazı ile duyuruldu.

Etkinliklerle Dolu Bir Hafta

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki hafta itibarıyla okullarımızda öğretmenlerimizin yürüttüğü idari işlemler nedeniyle öğrencilerimiz haftayı boş geçiriyorlardı. Bu yıl bir adım atarak, son haftayı öğrencilerimizin yarıyıl boyunca edindikleri kazanımları gündelik hayatlarında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürüyoruz,” dedi. Bu kapsamda, bilgi yarışmaları, münazaralar, halk oyunları, şiir, hikaye ve roman okuma etkinlikleri gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, okullarda son ders zilinin çalacağı tarihi merakla bekliyordu. MEB takvimine göre, 2024 yılı için son ders zili 14 Haziran’da çalacak ve yaz tatili başlayacak. Okulların yeniden açılış tarihi ise 9 Eylül 2024 olarak belirlendi.

About Post Author

Continue Reading

Gündem

Finansal Sorunlara İş Bankası’ndan Çözüm: 300.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

Published

on

İş Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme seçeneklerini duyurdu.

İş Bankası müşterileri, 36 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Ancak, bu süre içinde BDDK’nın belirlediği sınırlamalar geçerli. Bu kapsamda, 50.000 TL’ye kadar olan kredi başvurularında 36 ay vade sunulurken, 50.000 TL ile 100.000 TL arası kredi taleplerinde maksimum vade 24 ay olarak belirleniyor. 100.000 TL’yi aşan kredi başvuruları ise en fazla 12 ay vadeye kadar onaylanabiliyor.

İhtiyaç kredisi çekmek isteyen İş Bankası müşterilerinin, kredi taksit tutarlarının düzenli gelirleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Gelir belgesinin kredi talebinin tutarını desteklemesi durumunda, kredi başvuruları genellikle onaylanmaktadır.

İş Bankası’nın ihtiyaç kredisi faiz oranı aylık yüzde 4,70 olarak belirlenmiştir. Bu faiz oranı, diğer bankalarla karşılaştırıldığında İş Bankası’nın ihtiyaç kredisi fırsatının daha cazip olduğunu göstermektedir.

İş Bankası müşterileri için 300.000 TL’lik ihtiyaç kredisi maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

  • 12 ay vadeli kredi için aylık taksit tutarı: 35.999 TL
  • Toplam geri ödeme tutarı: 431.990 TL

About Post Author

Continue Reading

Kaçırmayın

Gündem2 ay ago

Milyonlarca Emeklinin Cüzdanı Parayla Dolup Taşacak! Geri Ödemesiz 18.000 TL Hesaplara Yatıyor

Rekabetin yükselmesi ve müşteri taleplerinin evrim geçirmesiyle birlikte, son zamanlarda birçok banka promosyon kampanyalarına büyük önem veriyor. Bu bağlamda, bir...

Gündem2 ay ago

MEB’den 81 İlde Son Dakika Kararı! Tüm Kademelerde Dersler İptal!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona ererken öğrenciler için önemli bir karar aldı. 81 ildeki tüm ilkokul,...

Gündem2 ay ago

Finansal Sorunlara İş Bankası’ndan Çözüm: 300.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

İş Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme seçeneklerini duyurdu. İş Bankası müşterileri, 36 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç...

Gündem2 ay ago

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ÖTV Sürprizi! Fiat Doblo ve Fiorino’da ÖTV Muafiyeti Var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖTV’siz ticari araç satışı müjdesini verdi. Sıfır araç almak isteyenler için büyük bir fırsat olan bu...

Gündem2 ay ago

Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar? 800 Bin TL Konut Kredisi Hangi Bankada Daha Uygun?

Konut kredisi arayanlar için faiz oranları önemli bir karar faktörüdür. Ev sahibi olma hayali kuruyorsanız, konut kredisi faiz oranları sizin için...

Gündem2 ay ago

Worldcard Sahiplerine Müjde! Akaryakıtta 150 TL Tasarruf Edin!

Akaryakıt alırken avantajlı bir fırsat yakalamak isteyenler için müjdeli haber! Vakıfbank tarafından başlatılan yeni kampanya kapsamında, Worldcard ile yapılan akaryakıt...

Gündem2 ay ago

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Belli Oldu! Bakanlık Hesaplara 7.608 TL Yatırdı

Aile Bakanlığı, kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşları sevindiren bir adım daha attı. Yayınlanan yeni bilgilere göre, Kronik Hastalık Yardımı programı...

Gündem2 ay ago

İŞKUR’dan Yeni İş İlanı: Kamu ve Özel Sektör İçin Çeşitli Kadrolarda Personel Alımı!

İş arayan vatandaşlar için İŞKUR’un kapıları yeniden açılıyor! Son zamanlarda yayınlanan yeni personel alımı ilanı, özel sektörde ve kamuda birçok...

Gündem2 ay ago

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekliye Zam Müjdesi! Resmi Açıklama Geldi: 10.000 TL Zam Yapıldı

GECE bu haberi duyan emekliler için büyük bir ferahlık sağlayacak gelişmeler yaşanıyor. Yarın, emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte EMEKLİlere 10.000...

Trending